Slezské divadlo Opava

Historie Slezského divadla

Historie v datech

 • 1.5.1804 – položen základní kámen k stavbě dnešní divadelní budovy. Město mělo v té době 13.000 obyvatel
 • 1.10.1805 – zahájení divadelního provozu
 • rok 1882 – Zemská vláda rozhodla o podstatné rekonstrukci nákladem 150.000 zlatých
 • 20.9.1883 – slavnostní otevření divadla
 • 16.6.1909 – Městské divadlo vyhořelo a bylo znovu adaptováno. Opravy a interiér byly provedeny ve slohu Ludvíka XVI
 • rok 1945 – po ukončení války byla budova opravena
 • rok 1948 – změna fasády z novorenesančního stylu do podoby socialistické architektury
 • 1955 – 1957 – přístavba správní budovy
 • rok 1986 – zahájení přípravy na celkovou rekonstrukci budovy
 • leden 1990 – září 1992 – generální rekonstrukce budovy divadla
 • červenec 2010 – leden 2011 – technická modernizace divadla

Počátky divadelnictví se v Opavě datují již do let 1745 až 1750. Město Opava, aby povzneslo význam kulturního centra rakouského Slezska, si postavilo samostatnou divadelní budovu. Základní kámen Zemského divadla v Opavě byl položen 1. května 1804 a 1. října 1805 se hrálo zahajovací představení.

Divadlo bylo postaveno podle tzv. Schikanderova modelu a vyzdobeno vídeňským malířem Sacchetim. V roce 1854 objednala městská správa plány na přestavbu divadla u vídeňského architekta Eduarda Kuschee, která však pro nedostatek finančních prostředků nebyla realizována. Roku 1855 byly provedeny jen dílčí vnitřní opravy a o čtyři roky později došlo k výměně původního olejového osvětlení za plynové. Roku 1861 bylo v divadle zavedeno teplovzdušné topení. 27.4. 1882 se započalo s rekonstrukcí divadla. Divadlo zahájilo provoz 20. září 1883. 16. června 1909 divadlo vyhořelo. Opravy interiéru byly provedeny ve slohu Ludvíka XVI., které navrhl vídeňský divadelní malíř Ferdinand Maser. Tato náročná adaptace se uskutečnila ještě v roce 1909.

Po roce 1945 byla budova opravena. V roce 1948 také došlo ke změně fasády z novorenesančního stylu do podoby socialistické architektury. Tato změna byla širokou veřejností značně kritizována. Rozsáhlejších úprav se divadlu dostalo v roce 1955 – 1957, kdy vzhledem k zachovalému interiéru, také započalo jednání o zařazení budovy Slezského divadla do celostátního seznamu památkových objektů. V roce 1986 byla zahájena příprava rekonstrukce jevištní technologie. Při podrobnějším průzkumu bylo zjištěno, že celá budova potřebuje generální rekonstrukci. V roce 1988 –1989 zpracoval Stavební podnik Opava projektovou dokumentaci pro celkovou rekonstrukci divadla včetně fasády. Po listopadu 1989 na nátlak veřejnosti a veřejnoprávních orgánů byla v květnu 1990 provedena změna celkové koncepce výstavby s uvedením celé budovy do původní historické podoby z doby před r. 1945. Interiér však byl upraven podle požadavků současné doby. Stavba byla zahájena 1. 1. 1990 a ukončena v září 1992. Celkový náklad činil téměř 150 mil. Kč.

Slezské divadlo Opava je příspěvkovou organizací Statutárního města Opava.

V současné době má Slezské divadlo Opava dva soubory – činoherní a operní. Pod operní spadá taktéž soubor baletu, jenž uvádí i samostatná baletní představení.

Silesian Theatre Opava – History

The origins of the town of Opava date back to the 13th century. Opava, an ancient royal town, heart of the Opava principality and of Austrian Silesia later on, has experienced intense and complex economic and cultural development. Lately, the district capital of Opava with its 70 thousand inhabitants has once more attained the status of an important commercial and cultural centre. It seats a number of scientific and cultural organisations whose importance exceeds the scope of the region, e.g. Silesian Museum, Silesian University, Silesian Institute of the Czech Academy of Sciences, etc. It has also witnessed rapid expansion of banking houses. The beginnings of theatrical performances in Opava go back to the period between 1745 and 1750. In order to enhance its importance as the cultural centre of Austrian Silesia, the town of Opava built its own theatre. The foundation stone of the Provincial Theatre was laid on May 1st, 1804 and the opening performance was given on October 1st, 1805. The theatre was built according to what is known as Schikander’s model and decorated by the Vienna painter Saccheti. In 1854 the Town Council contacted the Vienna architect Eduard Kusche and ordered designs for a reconstruction of the theatre building which was never performed due to lack of money. In 1855 only minor repairs of the interior were accomplished and four years later the original oil lighting was replaced by new gas light. In 1861 hot-air heating was installed. Further reconstruction was begun on April 27, 1882. On September 20, 1883 the theatre was opened again. On June 16, 1909 it burnt down. The reconstructed parts and the interior were restored in the style of Louis Seize and were designed by the Vienna theatre painter Ferdinand Maser. This challenging renovation was finished still in 1909. After 1945 the building was reconstructed once more. In 1948 there was another change and the neo-Renaissance exterior had to give way to typical communist architecture, the change being widely criticised by the general public. After this episode, the building received further extensive adaptations from 1955 to 1957, at the same time when negotiations were launched for the building of the Silesian Theatre to appear on the national list of historic sights in view of its well-preserved interior. In 1986 reconstruction of the stage technique was being prepared when a more detailed survey revealed that the whole building was in need of overhaul. In 1988 and 1989 the Opava Building Society conceived designs for a complete reconstruction of the building including its exterior. After 1989, namely in May 1990, the pressure exerted by the general public and public institutions resulted in a change in the overall concept of the reconstruction and the building was once more supposed to acquire its original historic face from before 1945. The interior, however, was adapted to contemporary demands. The latest reconstruction was begun on January 1st, 1990 and completed in September 1992. The overall costs were close to 150 million Czech crowns. The Silesian Theatre in Opava is now active under the auspices of the Opava Municipality.

Schlesisches Theater Opava

Die ersten Aufzeichnungen von der Stadt Troppau (Opava) sind schon im 13. Jahrhundert vermerkt. Troppau eine alte k÷nigliche Stadt, das Zentrum der Troppauer Grafschaft und spńter des Ísterreichischen Schlesiens, absolvierte eine reiche und komplizierte wirtschaftliche und kulturelle Entwickung. In der Gegenwart bekommt die Kreisstadt mit mehr als 70 Tausend Einwohnern wieder den Statut eines wichtigen Geschńfts – und Kultur – Zentrum. Es ist der Sitz einer Reihe von Wissenschaftlichen und kulturellen Institutionen, die mit ihrer Bedeutung Řber den Rahmen unseres Regions reichen, sowie z. B. das Schlesische Landesmuseum, die Schlesische Universitńt, die Schlesische Anstallt der Akademie der Wissenschaft ( SAV) usw. Auch das Bankfach ist hier weitlńufig vertreten. Der Anfang vom theatralischen Schauspielertum wird hier schon in Troppau in den Jahren 1745 bis 1750 erwńhnt. Um die Bedeutung das Kulturzentrum des ÷sterreichischen Schlesiens der Stadt Troppau.zu heben, wurde ein eigenes Theatergebńude gebaut. Der Grundstein des Landes-Theaters in Troppau wurde am 1. Mai 1804 gelegt und am 1. Oktober 1805 fand die erste AuffŘhrung statt. Das Theater wurde nach den sogenannten Schikander Modell gebaut und ausgeschmŘckt durch den Wiener Maler Saccheti. Im Jahre 1854 bestellte die Stadtverwaltung Plńne zum Umbau des Theaters beim Wiener Architekten Eduard Kuschee, der jedoch aufgrund mangelnder Finanzen nicht realiziert wurde. Im Jahre 1855 wurden nur teilweise im Inter etliche Umbauten vorgenommen und vier Jahre spńter kam es zur Auswechslung der ursprŘnglichen Ílbeleuchtung auf die Gasbeleuchtung. Im Jahre 1861 wurde im Theater eine Heissluftbe-heizung eingefŘhrt. 27.4.1882 wurde mit Demolierung und Rekonstruktion des Theaters begonnen. Das Theater begann am 20. September 1883 seinen Betrieb. 16. Juni 1909 ist das Theater ausgebrannt. Die Ausbesserungen und das Interier wurden im Styl des Ludwik s XVI. vorgenommen, diese wurden vom Wiener Theater-Maler Ferdinand Maser vorgeschlagen. Diese anspruchsvolle Adaption wurde noch im Jahre 1909 vorgenommen. Nach dem Jahre 1945 wurde das Haus instandgesetzt. Im Jahre 1948 kam es ebenso zur -nderung der Fassade, wo aus dem Neurenesanz Styl ein Styl der socialistischen Architektur wurde. Diese Verńnderung wurde von der meisten Íffentlichkeit sehr kritiziert. Eine sehr weitgehende —nderung wurde dem Theater im Jahre 1955 – 1957 zugefŘgt, wo auch die Verhandlungen anfingen das Gebńude des Schlesisches Theaters in das staatliche Verzeichniss der Gedenk-Objekte einzutragen, wegen des gut instandgehaltenen Interiers. Im Jahre 1986 wurde die Vorbereitung fŘr die Rekonstruktion der BŘhnentechnologie eingefŘrt. Bei der genauen Durchforsung wurde festgestellt, dass das ganze Gebńude eine generńle Rekonstruktion braucht. Im Jahre 1988 – 1989 hatte das Bauunternehmen in Troppau (StavebnÝ podnik Opava) eine Dokumentation des Projektes fŘr die gesammte Rekonstruktion des Theateras ausgearbeit incl. der Fassade. Nach den November 1989 aufgrund des Druckes der Íffentlichkeit und der ÷ffentlichen-rechtlichen Organen wurde im Mai 1990 eine – nderung der ganzen Konceptes des Aufbaues vorgenommen, das ganze Gebńude in die ursprŘngliche historische Gestallt vor den Jahr 1945 zu bringen. Das Interier wurde aber den Anforderungen der jetzingen Zeit angepasst. Der Bau wurde am 1.1.1990 begonnen und im September 1992 beendet. Der Gesammtbetrag fŘr diese Rekonstruktion betrag ungefńhr 150 Milionen Kronen (KR). Der Errichter des Slesischen Theaters in Troppau ist der Magistrat der Stadt Troppau.

Partneři