Slezské divadlo Opava

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO DIVADLA OPAVA (dále jen SDO)

 1. Návštěvní řád SDO je součástí Obchodních podmínek SDO. Kupující (dále také „návštěvník“ nebo „divák“) je povinen jej respektovat ve všech prostorách, do kterých získává právo vstupu na základě zakoupení vstupenky nebo z jiného důvodu.
 2. Zakoupením vstupenky divák souhlasí s Obchodními podmínkami SDO i tímto Návštěvním řádem SDO a zavazuje se k jejich dodržování. Reklamace je možné uplatnit pouze před vstupem do divadla.
 3. Návštěvník je povinen respektovat pokyny hledištního personálu, bezpečnostní služby a dalších oprávněných osob, jakož i veškeré písemné pokyny publikované v navštěvovaných prostorách, a to včetně podrobení se případné bezpečnostní kontrole při vstupu a kontrole vnášených předmětů.
 4. Pověření zaměstnanci divadla mají právo odepřít vstup osobám (příp. vyvést bez nároku na náhradu vstupného) pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, osobám znečištěným nebo osobám, které narušují průběh akce a nedodržují Návštěvní řád a nedbají pokynů pověřených osob SDO.
 5. Svým zevnějškem, oblečením a chováním respektuje divák v hledišti a přilehlých prostorách divadla zvyklosti očekávané při návštěvě divadelního představení.
 6. Do navštěvovaných prostor je zakázáno vstupovat se zbraní. Dále je zakázáno do prostor divadla vpouštět jakákoliv zvířata, výjimku tvoří vodicí a asistenční psi u zdravotně postižených osob.
 7. Do SDO je zajištěn bezbariérový přístup bočním vchodem pouze do lože č. 9 v přízemí (dva vozíčky s doprovodem). Návštěvu vozíčkáře je nutné dopředu nahlásit na pokladně SDO.
 8. Divákovi, který přijde po začátku představení, je umožněn vstup pouze na balkon ve II. pořadí. Na své místo může usednout po přestávce.
 9. Do divadelního sálu není dovoleno vnášet jídlo a nápoje. V SDO jsou vyhrazené prostory, kde je nabízeno občerstvení před zahájením představení a během přestávek.
 10. Diváci jsou povinni odložit svrchní oděvy, klobouky, deštníky či nákupní tašky aj. v šatně. Tato služba je bezplatná. SDO neodpovídá za škodu na předmětech odložených v šatně, jejichž odkládání v šatně není obvyklé (např. cennosti, doklady, klíče, mobilní telefony či jiná elektronická zařízení). Do šatny je zakázáno odkládat zbraně, nebezpečné předměty, zapáchající věci a látky, které by mohly poškodit ostatní uložené oděvy a věci. Ztratí-li divák šatnový žeton, budou mu jeho věci vydány jako poslednímu.
 11. Diváci se mohou pohybovat jen v prostorách jim určených a není jim dovoleno vstupovat do prostor vyhrazených technikům, hercům, zaměstnancům divadla a jiným pověřeným osobám. Výjimkou jsou exkurze za doprovodu oprávněné osoby.
 12. Za nezletilé nebo nesvéprávné osoby ve všech prostorách divadla odpovídá rodič, zákonný zástupce nebo pedagogický dozor. Prosíme diváky, aby důkladně zvážili, zda je představení vhodné pro jejich děti.
 13. V průběhu představení jsou diváci povinni mít ztišený mobilní telefon. V průběhu představení jsou dále všichni diváci povinni ve foyeru, v bufetu a přilehlých prostorách zachovávat klid, aby nebylo představení rušeno. Všichni přítomní se podílejí na společném zážitku. Hluk z publika ruší nejen umělce, ale i diváky v hledišti.
 14. Divákům je ve všech prostorách divadla zakázáno: a) kouřit (včetně elektronických cigaret), b) používat otevřený oheň, c) poškozovat budovu a vybavení interiéru, d) vhazovat předměty na jeviště a do hlediště, e) pořizovat zvukové a obrazové záznamy bez předchozího výslovného souhlasu pořadatele, f) telefonovat v hledišti během představení.
 15. Každá osoba vstupující do divadla souhlasí bez dalšího upozornění s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu či reprodukce představení pro komerční nebo propagační účely, a to v rámci zobrazení celé nebo části hlediště, chodeb a foyer v souvislosti s divadlem, pořadatelem akce a jeho smluvními partnery.
 16. Změna programu vyhrazena. Při změně představení či zrušení představení se divák řídí dle ustanovení Obchodních podmínek SDO.

Partneři