Slezské divadlo Opava

Koncepce rozvoje opavského divadla

DN, divadelní noviny, 1. května 2022

Koncepce rozvoje divadla dle ředitele Aleše Kománka

Fungování Slezského divadla v Opavě je ve stávající podobě nastavení neefektivního hospodaření a nakládání s rozpočtem, majetkem a jinými zdroji pro vedení města dlouhodobě neudržitelné. Procesní, personální a ekonomická analýza z dubna 2021, kterou si vedení města Opavy nechalo vypracovat odborníky, navrhuje jako jedno z možných nejúspornějších řešení zachovat pouze jeden ze souborů divadla a tím regulovat rozpočet.

Nové vedení po třech měsících analýzy vnitřních procesů a personálních kapacit v divadle i přesto navrhlo vedení města pokusit se jít cestou řízené změny hospodaření, nové struktury obchodního oddělení a marketingu a nové koncepce produkce (nová skladba premiér a koncertní činnosti) při zachování OBOU souborů divadla (opery a činohry). Pokud by byla změna koncepce veřejností akceptována a realizována ve stanoveném časovém horizontu, existuje reálná šance na zachování OBOU souborů.

Cíle nové koncepce

Divadlo v Opavě jako reprezentativní, klíčový komunikační uzel/prostředek města (kulturní, vzdělávací, společenský)

Jaké cesty k tomuto cíli vedou:

-Divadlo jako pevná součást urbanistické strategie rozvoje města Opavy
-Hluboké vkořenění do tradic města/kraje a jeho institucí
-Zabezpečení nastavení vnitřních procesů pro maximálně efektivní a transparentní hospodaření s rozpočtem a majetkem divadla
-Zajištění kompetentních a kreativních personálních kapacit na vedoucích pozicích divadla pro zabezpečení co nejvyšší umělecké úrovně při maximálně efektivním hospodaření celé instituce

Podaří-li se výše uvedené cíle naplnit, stane se Slezské divadlo  NEPOSTRADATELNOU součástí města Opavy a jeho dalšího rozvoje.

Nástin změn, vedoucí k efektivnímu fungování pilířů a produkce:

Dramaturgie premiér a koncertní činnosti

-úprava struktury premiér za sezónu (činohra 4+1, opera 3+1+1)
-využití Klubu ART v Obecním domě pro alternativní žánr (činohra)
-koncepce koncertní činnosti (symfonická, komorní, sborová, melodramatická) v divadle a jiných vhodných koncertních lokalitách (Obecní dům, kostel Sv. Václava)
-restart Dětského operního studia a Baletní školičky

 Personální a organizační struktura

-nová struktura vedení divadla (ředitel obchodu a marketingu)
-ustavení umělecké rady divadla a aktualizace kolektivní smlouvy a organizačního řádu divadla

Ekonomika a hospodaření

-cíle: efektivita, přehlednost, transparentnost
-snížení a zastropování nákladu na premiéry, funkční systém schvalování objednávek a jejich kontroly
-transparentní a motivační nadefinování pohyblivé složky platu zaměstnanců
-interní registr smluv

Obchod a marketing

-nová struktura oddělení: personální rozložení + prostor (Divadelní INFOcentrum-předprodej s možností posezení u kávy)
-nové předplatné (slučování skupin, tzv. otevřený lístek)
-možná úprava termínu premiér a herních časů ve vztahu k požadavkům obecenstva (průzkum veřejného mínění)
-akcent na zájezdovost jednotlivých operních a činoherních inscenací
-soukromý sektor (proaktivní, zacílený marketing) a proklientský přístup

Správa majetku a budov

-digitalizace evidence majetku
-postupná modernizace inventáře a techniky

Zdroj: Koncepce rozvoje opavského divadla – Divadelní noviny (divadelni-noviny.cz)

Partneři