Slezské divadlo Opava

Kytice

Kytice
 • Autor:
  Karel Jaromír Erben
 • Premiéra:
  18. 3. 2018
 • Délka představení:
  2 hod (1 přestávka), verze pro školy: 1 hod. 40 min (bez přestávky)
 • Dramatizace:
  Roman Groszmann
 • Režie:
  Roman Groszmann
 • Scéna:
  Michal Hejmovský
 • Hudba:
  Richard Mlynář
 • Kostýmy:
  Michal Hejmovský
 • Dramaturgie:
  Alice Olmová
 • Pohybové nastudování:
  Roman Groszmann

Činohra

Originální scénické zpracování magických lidových balad

Karel Jaromír Erben (1811–1870)

Český básník, prozaik, jazykovědec, historik, folklorista, sběratel lidové tvorby – tím vším byl Karel Jaromír Erben, narozený 7. 11. 1811 v Miletíně v rodině s řemeslnickou tradicí. Po vystudování gymnázia v Hradci Králové studoval právnickou fakultu v Praze. Na studie si vydělával výukou hudby.

Při studiu filozofie a práva se seznámil s Františkem Palackým, se kterým pak spolupracoval do konce života. Palacký mu sehnal místo archiváře města Prahy, které mu zajistilo alespoň nějakou finanční jistotu.

Po vystudování univerzity procházel bezplatnou soudní praxí, při tom se věnoval vydávání starších literárních děl, překládání ze slovanských jazyků a lidové slovesnosti. V roce 1843 odešel ze státní služby. Na Palackého doporučení mu české stavy nabídly možnost sbírat v mimopražských archivech materiál k historii šlechticů. Asistentem a poté sekretářem Vlasteneckého muzea (dnes Národního) se stal v roce 1846 a zároveň ho jmenovali členem Královské české společnosti nauk.

Erben se svou neuvěřitelnou pracovitostí zařadil mezi nejvýznamnější Čechy. V roce 1851 se stal prvním archivářem města Prahy. Konečně měl práci, která ho velmi slušně finančně zajistila. Od roku 1864 až do smrti zastával funkci vysokého úředníka na pražském magistrátu.

Vedle práce archiváře, která byla velmi náročná, se Erben věnoval vědecké práci. Byl spolutvůrcem Riegrova Slovníku naučného, který byl naší první encyklopedií. Slovník obsahoval termíny z těchto oborů: slavistika, gramatika, historie, slovanská a germánská mytologie a bájesloví.

Erben byl znám tím, že hrdinové jeho literárních prací se nebouří proti trestu a nestojí proti společnosti. Trest je pro ně samozřejmým po každém provinění. Erben neuznával vzpoury proti osudu, uctíval daný řád. V jeho básních se opakují témata viny a trestu.

Karel Jaromír Erben zemřel 21. 11. 1870 v Praze.

 

Dílo Karla Jaromíra Erbena
Písně národní v Čechách (1842–1845) – folkloristické dílo, ve kterém Erben shromáždil více než 2200 písní, které uspořádal od narození po smrt. Toto dílo bylo později rozšířeno a nazváno Prostonárodní české písně a říkadla.

Vybrané báje a pověsti národní jiných větví slovanských (1869) – lidová tvorba ostatních slovanských národů.

Soubor českých pohádek (Dlouhý, Široký a Bystrozraký, Tři zlaté vlasy děda Vševěda, Pták Ohnivák a liška Ryška, Zlatovláska) – tyto pohádky jsou inspirovány folklórem.

 

Kytice

Sbírka je složena z těchto nejznámějších balad: Kytice, Holoubek, Poklad, Lilie, Vodník, Zlatý kolovrat, Polednice, Svatební košile, Vrba, Štědrý den, Záhořovo lože.

V našem činoherním nastudování Kytice se těšte na balady Štědrý večer, Svatební košile, Zlatý kolovrat, Polednice, Vodník.

Alice Olmová

 

Premiéra:  18. března 2018

Délka představení: 2 hod (1 přestávka), verze pro školy: 1 hod. 40 min (bez přestávky)

 

é!

Obsazení:

Partneři